goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức 2018 và bán Cổ Phiếu Quỹ

Cập nhật Thứ 5, 15.08.2019

Nghị quyết

HĐQT Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO được đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 13 tháng 8 năm 2019 biểu quyết thống nhất

Quyết Định

Điều 1 :

1. Chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 40% mệnh giá
2. Bán cổ phiếu (CP) quỹ
Hiện nay Công ty đang nắm giữ một số lượng CP quỹ và sẽ bán cho các cá nhân có đủ điều kiện sau đây :

a. Người lao động có HĐLĐ có thời hạn (12 tháng, 36 tháng) hoặc không xác định thời hạn tại Công ty, ký HĐLĐ năm 2016, 2017, 2018
b. Chưa được mua cổ phiếu ưu đãi của công ty
c. Mức CP quỹ được mua và thời gian cam kết làm việc

Các mức được mua CP quỹ :

 • Ký HĐLĐ năm 2016 : người lao động được mua 900 CP/người
 • Ký HĐLĐ năm 2017 : người lao động được mua 700 CP/người
 • Ký HĐLĐ năm 2018 : người lao động được mua 500 CP/người

Người lao động được mua sẽ phải cam kết tiếp tục làm việc tại công ty từ 3 - 5 năm.

 • Ký HĐLĐ năm 2016 : người lao động cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 5 năm
 • Ký HĐLĐ năm 2017 : người lao động cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 4 năm
 • Ký HĐLĐ năm 2018 : người lao động cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 3 năm

Trường hợp đặc biệt :

 • Ông Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc KDTT, trước đây có được Công ty bán CP quỹ với số lượng 1000 Cổ phần, cam kết làm việc tại công ty 5 năm. Nay bán thêm 1000 cổ phần ưu đãi nữa và cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 5 năm.
 • Tổ trưởng, tổ phó hoặc tương đương : 1000 CP, cam kết làm việc tại công ty 5 năm
 • Phó Giám đốc : 1200 CP, cam kết làm việc tại công ty 5 năm
 • Trưởng Vùng : 700 CP, cam kết làm việc tại công ty 4 năm

d. Giá bán : 13.300đ/Cổ phần
e. Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi hết hạn cam kết phải bán lại cổ phiếu này cho công ty với giá 13.300đ/Cổ phần
f. Danh sách dự kiến bán Cổ phiếu quỹ theo các điều kiện trên (đính kèm)

Điều II.

Hội đông quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tin thần của nghị quyết này.

Chi tiết xem tai file đính kèm

File đính kèm: