goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ

Điều lệ

Cập nhật Thứ 5, 10.07.2014

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (dưới đây gọi là “Công ty”) là cơ sở pháp lý cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Thuốc Thú y Trung ương và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 28 tháng 9 năm 2013.

Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ:
 • 1.1. Trong Điều lệ này những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
  • a. “Hội đồng quản trị” có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO;
  • b. “Vốn điều lệ” là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;
  • c. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
  • d. “Ngày thành lập” là ngày mà Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên;
  • e. “Cán bộ quản lý cấp cao” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
  • f. “Cán bộ quản lý” là Giám đốc, Phó Giám đốc bộ phận;
  • g. “Những người liên quan” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 17, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp;
  • h. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và mọi thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng Nghị quyết;
  • i. “Việt Nam” có nghĩa là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • 1.2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.
 • 1.3. Các tiêu đề (chương, mục, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng đến nội dung của Điều lệ này.
 • 1.4. Các từ ngữ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không có mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

Download file đính kèm đầy đủ phía dưới

 

File đính kèm: